I definitely see the resemblance.

I definitely see the resemblance.